Matalan kynnyksen korkeakouluopiskelua avoimessa amk:ssa

Matalan kynnyksen korkeakouluopiskelua avoimessa amk:ssa

vieraskynä | Anu Piirainen ja Hannu Tikkanen

Työelämä vaatii ajantasaista ja laajaa osaamista. Pelkkä tutkintoon perustuva osaaminen harvoin riittää nopeasti muuttuvassa työelämässä koko työuran ajaksi. Työssä tapahtuvan oppimisen lisäksi työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseksi voidaan tarvita täydennyskoulutusta, joka voi tapahtua työpaikkakoulutuksena tai/ja alan opetusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Tavoitteena voi olla oman osaamisen aktiivinen ylläpitäminen ja työuralla eteneminen tai työnantajan kanssa sovittu, työnantajan tarpeista lähtevä osaamisen laajentaminen tai syventäminen.  

 Avoimet ammattikorkeakouluopinnot tarjoavat korkea-asteen osaamisen kehittämismahdollisuuksia eri aloilla. Opintojen aloittaminen on mahdollista ilman valintakoetta ja opiskelija voi valita itseään kiinnostavat ja hyödyttävät opintojaksot.  Yksittäiset opintojaksot sopivat hyvin tiettyyn, rajattuun aihepiiriin liittyvään osaamistarpeeseen vastaamiseen. Oppilaitoksen tarjoama neuvonta auttaa omien oppimistarpeiden tunnistamisessa ja sopivien opintojen löytämisessä.  

 Alan vaihto tai ammatillisen pätevyyden syventäminen korkea-asteen tasolle tapahtuu yleensä tutkinto-opintojen kautta. Pääsykokeiden kautta tutkintoon johtavien opintojen vaihtoehtona ovat polkuopinnot. Tällöin opiskelu aloitetaan avoimen amk:n opinnoilla ja 1. vuoden opintojen aikana opiskelija voi tutustua opiskeltavaan alaan ja korkeakouluopiskeluun, suorittaa 1. vuoden opinnot ja hakeutua tämän jälkeen tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopiskelun aloittaminen on yleensä mahdollista helposti, koska opintojen aloittamiseen ei ole edeltävyysehtoja kuten aiempia tutkintoja. Opiskelupaikan saamista voi rajoittaa lähinnä tarjolla olevien opiskelupaikkojen rajattu määrä.  1. vuoden opintojen jälkeen opinnot jatkuvat tutkinto-opintoina, joihin opiskelijat valitaan erillisvalinnan perusteella. Erillisvalinnan tärkein kriteeri ovat hyväksytysti suoritetut opinnot.  

 Opintojen toteutustavat ovat monipuolistuneet. Perinteisen lähiopetuksen rinnalle ovat tulleet erilaiset monimuoto- ja verkko-opinnot, jolloin opiskelu on yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta ja sovitettavissa helpommin työn ja muun elämän lomaan.  

Ylös
Mikäli tahdot lisätietoa, ota yhteyttä!

    X